Jeszcze raz dzi?kujemy za zakup akcji Las Vegan?s S.A.
Jeste?my w trakcie realizacji tego wspania?ego projektu,
a sprawy posuwaj? si? naprzód!

Jednocze?nie mamy dobr? wiadomo?? dla wszystkich osób, które nie doko?czy?y jeszcze formalno?ci zwi?zanych z rejestracj? akcji w Rejestrze Akcjonariuszy. Na szcz??cie proces zosta? ju? do?? mocno uproszczony, a dokumenty dostarczane s? bezpo?rednio do DM Navigator.

Przypominamy równie?, ?e rejestracja akcji jest konieczna, aby w przysz?o?ci móc rozporz?dza? akcjami,

czyli np. je sprzeda?.

W skrócie proces sprowadza si? to do dostarczenia dwóch dokumentów do Domu Maklerskiego Navigator.
1. Ankieta GIIF
2. Formularz rejestracji

Na stronie DM Navigator https://www.navigatorcapital.pl/rejestr-akcjonariuszy-wzory-dokumentow/
mo?na znale?? wzory obu powy?szych dokumentów, czyli odpowiednio:
1. DMN_Ankieta GIIF ? os. fizyczna
2. DMN_formularz rejestracji akcjonariusza w systemie online ? os. fizyczna

Nale?y je pobra? i wype?ni?. Dane spó?ki Las Vegan?s poni?ej:

Las Vegan’s S.A.
ul. Ludowa 14
05-092 ?omianki
KRS: 0000866580
NIP: 1182215496
Regon: 387435028

Do ankiety GIIF konieczne jest do??czenie skanu dwóch dokumentów to?samo?ci ? dowodu osobistego?i drugiego (np. paszportu lub prawa jazdy). Skan/ksero dokumentów mog? zosta? przekre?lone. Wymazane mog? by? wszystkie pola poza:
– imi? 
– nazwisko
– adres zamieszkania
– pesel lub data urodzenia
– obywatelstwo
– seria i nr dokumentu

Na kopii dokumentu mo?e widnie? dopisek „Kopia dla Domu Maklerskiego Navigator”.

Osoby, które nie chc? przesy?a? kopii dokumentów to?samo?ci, mog? skorzysta? z opcji wideoweryfikacji.

Aby tego dokona?, nale?y umawia? si? bezpo?rednio z DM Navigator poprzez email rejestr@dmnavigator.pl

Wszystkie dokumenty nale?y albo
1. Zeskanowa? do pliku PDF i podpisa? elektronicznie, np. zgodnie z instrukcj? widoczn? tutaj
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
Podpisany dokument nale?y przes?a? na adres email: rejestr@dmnavigator.pl
albo
2. Podpisa? tradycyjnie w wyznaczonych miejscach oraz parafowa? ka?d? stron? wraz z za??cznikami.

Przes?a? listem poleconym lub kurierem na adres:
Dom Maklerski Navigator
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

Zach?camy do dope?nienia formalno?ci. Gdyby co? by?o niejasne – s?u?ymy pomoc?.